Nawigacja

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Współczesna szkoła kształcąca w zawodzie

 powinna być szkołą pozytywnego wyboru,

innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Placówka realizuje kształcenie zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na:

 • lekką niepełnosprawność intelektualną
 • całościowe zaburzenie rozwoju
 • autyzm, w tym Zespół Aspergera
 • afazję
 • niepełnosprawność ruchową
 • niedosłuch
 • niedowidzenie
 • niepełnosprawności sprzężone

Jest jedyną placówką tego typu w Radomiu i najbliższej okolicy.

Głównym celem szkoły jest:

 • przygotowanie do życia i twórczej postawy w społeczeństwie
 • opanowanie wiedzy zawodowej przez uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia
 • praktyczne opanowanie metod, środków i form typowych dla danego zawodu
 • rozwijanie specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania danego zawodu
 • rozwijanie zainteresowań i motywacji związanych z danym zawodem

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • introligator
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz – tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 2018/2019

 • mechanik pojazdów samochodowych

Nasi specjaliści: pedagog szkolny, psycholog i doradca zawodowy wspomagają wychowanków w :

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków
 • określaniu mocnych stron i predyspozycji zawodowych
 • wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy

Uczniowie kończący naukę w naszej szkole  mogą uzyskać następujące dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 3. Dyplom czeladnika w zawodzie

    Uczniowie podczas 3-letniej nauki zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, jak też są kształceni w zakresie teoretycznym z przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na terenie warsztatów szkolnych i w rzeczywistych warunkach pracy w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Pod kierunkiem nauczycieli zawodu, młodzież nabywa i utrwala  praktyczne umiejętności związane z wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia, a przede wszystkim przygotowuje się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

CUKIERNIK, PIEKARZ, KUCHARZ

   
 

       Wypiek ciast, ciasteczek, deserów, pieczywa cukierniczego i wytwarzanie elementów dekoracyjnych to główne zajęcia uczniów na kierunku - cukiernik, piekarz. Również w czasie zgłębiania tajników tego zawodu uczymy się odpowiedniego przechowywania produktów spożywczych i prawidłowej higieny podczas wykonywania prac. Wyroby naszych cukierników cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno ze względu na walory smakowe, jak
i walory wizualne. Zawód cukiernika, piekarza, podobnie jak kucharza stawia na dbałość o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje.  Na kierunku - kucharz, uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu techniki sporządzania różnorodnych potraw, jak i obsługi konsumenta. Praktyka prowadzona jest w pracowniach kucharstwa przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu  oraz w stołówce internatu. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma stołówkami, w których uczniowie odkrywają tajniki wybranego przez siebie zawodu.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

  
 

     Do głównych zadań pracownika pomocniczego obsługi hotelowej należy, wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu, wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości, pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, wykonywanie drobnych napraw niewymagających specjalnych uprawnień. Całą tą wiedzę uczniowie zdobywają na zajęciach, które odbywają się na warsztatach szkolnych oraz innych instytucjach użyteczności publicznej, np. w internacie.

FRYZJER

  

     Na zajęciach warsztatowych z fryzjerstwa uczennice – a nierzadko uczniowie – zdobywają wiedzę o modzie, historii fryzur, a także o stylizacji, wizażu oraz kosmetykach. Ucząc się w bardzo dobrze przygotowanych pracowniach poszerzają swe umiejętności dotyczące samego czesania i obcinania włosów. Czeszą swoich kolegów i koleżanki, a nawet nauczycieli. Fakt ten niezaprzeczalnie świadczy o wysokich umiejętnościach naszych uczniów.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

     

     Uczniowie wykonują w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Jest to zawód szerokoprofilowy obejmujący wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie z wyjątkiem tynkowania. Praktyki odbywają się pod kierunkiem fachowców  firmy "Rosa - Bud" oraz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy.

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY


  
  

   Pod kierunkiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu uczniowie nabywają specjalistycznych umiejętności, wykonują prace produkcyjne, remontowo - modernizacyjne
w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich
 i monterskich, ręcznych oraz z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno - pomiarowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  

Zawód mechanika pojazdów samochodowych to połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. Uczniowie w trakcie trzyletniego cyklu nauczania uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych to wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy, ale jednocześnie wymagający samokontroli
i odpowiedzialnych działań. Naszpikowane elektroniką współczesne samochód muszą serwisować, obsługiwać
i naprawiać specjaliści, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Takimi osobami są właśnie mechanicy pojazdów samochodowych.

MURARZ - TYNKARZ

  
 

   Młodzież na tym kierunku przyucza się do zawodu pod kierunkiem specjalistów wykonując: murowane konstrukcje budowlane, tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne, remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. Uczniowie również poznają nowe technologie, techniki i materiały oraz narzędzia stosowane w budownictwie. Zajęcia praktyczne odbywają się w prywatnym zakładzie budowlanym.

SPRZEDAWCA

     Zawód sprzedawcy jest jednym z najbardziej popularnych zawodów. Zapotrzebowanie na profesjonalnych sprzedawców jest duże i będzie ciągle rosło, co jest związane z rozwojem sektora usług.  Zawód ten jest bardzo wymagający ponieważ sprzedawca w swojej pracy musi wykazać się motywacją do pracy, odpornością na stres i umiejętnością nawiązywania kontaktów. Idealny sprzedawca powinien być osobą kreatywną, tzn. umiejącą zachować się
w relacji z klientem w sposób niepowtarzalny, wyczuwając jego potrzeby i oczekiwania.

Uczniowie uczestniczą również, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych  i wynikającymi z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,  w następujących zajęciach:

 • usprawnianie komputerowe
 • korygowanie wad wymowy
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • hydroterapia
 • EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • terapia metodą Johansena
 • inne rewalidacyjnenp. rozwijające  umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne  dla ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera i wynikające
   z indywidualnych potrzeb uczniów

 

Nasza szkoła zapewnia wszechstronną pomoc młodzieży, w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych, poprzez realizację funkcji
wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej.
   

Warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia

Wymagane dokumenty:

 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Dokumentacja zdrowotna – karta zdrowia (kierunek kształcenia cukiernik, piekarz, kucharz niezbędna jest aktualna pracownicza książeczka zdrowia z badaniami na nosicielstwo). 
 4. Podanie ( na druku szkoły - zakładka pobierz dokumenty).
 5. 3 zdjęcia.
 6. Podanie o przyjęcie do internatu (w przypadku ubiegania
  się o internat).
 7. Skierowanie Prezydenta miasta Radomia do naszej placówki (uczniowie z poza Radomia - załatwia Starostwo Powiatowe).
 8. Odpis aktu urodzenia.
   

PODANIE_O_PRZYJECIE_DO_Branzowej_Szkoly_I_Stopnia_nr_3.pdf

 

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć