Nawigacja

Oferty pracy

13.09.2018

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Radomiu
mgr Beata Nawrot

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu

 

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy - Główny Księgowy

 

wymiar etatu: 1 etat

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu
Al. Grzecznarowskiego 15
26-600 Radom

 

 1. Stanowisko pracy:

 

Główny Księgowy

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 • wykształcenie ekonomiczne - jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy w księgowości budżetowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi programów komputerowych MS OFFICE , programu VULCAN FINANSE (praca
  w Zintegrowanym Systemie Oświaty), programu PŁATNIK, aplikacji e-PFRON
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta Nauczyciela,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa.

 

IV.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego myślenia, precyzyjnego przekazywania informacji;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków placówki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 • opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
 • archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
 • nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora placówki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 

VI.       Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
  ;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o zatrudnieniu -
  potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp. - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania w pełni z praw publicznych ( treść zgodna z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( treść zgodna z art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm).
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe - w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku

 

 

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Główny Księgowy ” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1000) . Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 25 września 2018 r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Al. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom z dopiskiem: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dla Miasta Radomia.

 

VIII. Inne informacje:

 

KOMISJA powołana przez dyrektora Ośrodka działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o dopuszczeniu do drugiego etapu oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Oferty osób niezakwalifikowanych, nieodebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru są komisyjnie niszczone:

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony
z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii Pracodawcy.

 

 

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć