Nawigacja

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku(Dz. U. poz. 1591).

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka Ośrodku, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ośrodku udzielają wychowankom:

 • nauczyciele;
 • wychowawcy grup wychowawczych;
 • specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda.

Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami wychowanków;
 • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi;
 • innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży.

            Planowanie, koordynowanie i integrowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankowi w Ośrodku jest zadaniem zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

           W skład zespołu wchodzą: Dyrektor, psycholog, pedagog, nauczyciele, w tym nauczyciele rewalidacji, wychowawcy klas oraz wychowawcy grup wychowawczych. Wszyscy nauczyciele i specjaliści w Ośrodku są zobowiązani  do realizowania ustaleń zespołu.

           Dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje oceny udzielanej pomocy według harmonogramu zadań pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Ośrodku.

            Zespół planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej współpracuje z rodzicami wychowanka albo pełnoletnim wychowankiem.

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć