Nawigacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu

Data publikacji strony internetowej: [ 2012-11-20 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-01-29 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-17 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Sojka, sojkapawel@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 3627433. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15  jest usytuowane od  palcu parkingowego. Jest zadaszone i wykonane z dwóch stopni schodowych. Przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach . Przechodzenie przez obszar kontroli dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki jest parking  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Obiekt  jest placówką edukacyjną nie posiada oznaczeń informujących o prawie wstępu z psem asystujący. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  występują ograniczenia w możliwości  przebywania  zwierząt na terenie placówki.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość tłumaczenia online lub wskazanie materiału do dostosowania przez osobę odpowiedzialną za materiały.

Aplikacje mobilne:

Aplikacja mobilna EduPage jest dostępna do pobrania na stronie https://mobile.edupage.org/ na urządzenia wyposażone w system IOS jak i Android.

Kontakt

 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Radomiu
  26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15
  email: oswradom@op.pl
 • 048 363 67 93

Mapa

Galeria zdjęć